Onder de noemer ‘Door geldzorgen geraakt’ hebben VNO-NCW MKB Noord, Welstad en de Protestantse Kerk Nederland afgelopen tijd met onder andere werkgevers uit de regio Oost-Groningen gesproken over financiële problemen bij medewerkers. Het doel: het verkrijgen van inzichten in hoe geldzorgen werkgevers en werknemers raken en wat ze hier het beste aan kunnen doen. Wat is er nodig om hen te helpen om geldzorgen nog effectiever aan te pakken? Uit de gesprekken komt naar voren dat de bereidheid van ondernemers om te helpen groot is, maar de conclusie is ook dat de mogelijkheden van het inschakelen van hulp maar in beperkte mate bekend zijn. Die conclusies hebben nu geleid tot een plan van aanpak.

De PKN, Welstad en VNO-NCW MKB Noord zijn, in het kader van regiodeal Oost-Groningen, met het project Door Geldzorgen Geraakt gestart. Het project richt zich op werkgevers en ondernemers in de regio, en heeft als doel oplossingen te bieden voor financiële stress bij werknemers.

“Omdat we graag willen aansluiten bij de behoeftes en wensen van werkgevers, zijn we eerst met hen in gesprek gegaan”, zo vertelt Sandra Pot van VNO NCW MKB Noord. “We wilden inventariseren hoe groot het probleem is, hoe werkgevers met deze problematiek omgaan en of ze weten bij welke organisaties ze terecht kunnen. Luisteren naar wat er speelt, dat is wat we in eerste instantie vooral hebben gedaan, zodat we op basis daarvan praktische oplossingen kunnen bieden.”

Van die gesprekken met ondernemers zijn vervolgens verhalen gemaakt, die zijn gedeeld via onder andere de site van Regio Deal Oost-Groningen en socials. “Op die manier wilden we het onderwerp onder de aandacht brengen en uit de taboesfeer halen”, vertelt Sandra.

Uit de analyse van alle gesprekken viel volgens Sandra vooral op dat het onderwerp ‘geldzorgen bij medewerkers’ enorm leeft. “Het is een actueel thema. Financiële problemen zijn natuurlijk van alle tijden, maar door de torenhoge energieprijzen krijgen wel steeds meer mensen, en daarmee dus ook werkgevers ermee te maken.”

Professionele hulp
De welwillendheid onder ondernemers om hun personeelsleden te helpen is groot, zo bleek uit de gesprekken die zijn gevoerd. “Werkgevers hebben hart voor hun personeel, dat is mooi om te zien. Tegelijkertijd weten ze ook lang niet altijd waar ze terecht kunnen voor externe, professionele hulp.” Dat leidt er in de praktijk nogal eens toe dat ondernemers zelf op zoek gaan naar oplossingen. “We hoorden verhalen over ondernemers die bijvoorbeeld de apk-factuur van een auto voor hun rekening namen, of hun werknemer een lening verstrekten. De hulp is dus vaak gericht op het oplossen van een acute situatie, terwijl het de vraag is waar een werknemer op de lange termijn het meest bij gebaat is.”

Het ontbreekt bij veel bedrijven aan specifiek beleid op dit gebied, zo kwam uit de gesprekken naar voren. Al zijn er ook uitzonderingen, zag Sandra. Ze wijst als voorbeeld op Eska in Sappemeer waar alle werknemers, ongeacht de ernst van hun financiële problemen, kosteloos een budgetcoach mogen inschakelen. “De hulp is in principe vrijblijvend. In principe, want zodra er loonbeslag dreigt, stelt Eska het inschakelen van zo’n coach verplicht om verdere problemen te voorkomen.”

Taboe
Hoe veelvoorkomend ook, financiële problemen en geldzorgen zijn nog altijd een taboe, vertelden ondernemers. “Werknemers kloppen vaak pas aan voor hulp als het te laat is. Als er loonbeslag dreigt, of als ze bijna uit hun huis worden gezet”, zo hoorde Sandra in de praktijk. “En dat terwijl tijdige hulp, en dus ook tijdige signalering, vaak erger kan voorkomen.”

Contactpersonenkaart
Nu de behoeftes en ervaringen van ondernemers zijn geïnventariseerd en de belangrijke conclusies op een rij zijn gezet, hebben de samenwerkende partijen een plan van aanpak ontwikkeld. Daarbij gaat het onder andere om het ontwikkelen van handige tools zoals een signalen- en contactpersonenkaart. Op zo’n contactpersonenkaart staan regionale hulpverlenende instanties bij wie de werkgevers  kunnen aankloppen voor hulp en advies op een rij. Oók namen van collega-ondernemers met wie ze zouden kunnen sparren, staan op de kaart. Want de behoefte aan het uitwisselen van ervaringen is groot, zo bleek.  “Om dat verder te faciliteren, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een ondernemersnetwerk, waarbij ondernemers elkaar op gezette tijden ontmoeten om onderwerpen als deze te bespreken.”

Tegelijkertijd ligt er het voornemen om het onderwerp meer uit de taboesfeer te halen. Door campagnes, maar ook door de werknemers zélf aan het woord te laten en die verhalen te delen.

Werkgevers en ondernemers blijken zich goed in deze aanpak te kunnen vinden. “Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: de juiste hulp zo snel mogelijk op de juiste plek.”