Organisatie

De projecten van de Regio Deal worden uitgevoerd door de deelnemende gemeentes, provincie en maatschappelijke organisaties in de regio. Een klein programmabureau verzorgt de overkoepelende werkzaamheden, zoals programmamanagement, communicatie en (financiële) administratie. Dit is ondergebracht bij het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan.

Tweemaal per jaar zijn er ontwikkelbijeenkomsten, waarbij vanuit de pijlers samen wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het programma.

Per pijler is er een bestuurlijk overleg; een afvaardiging van deze overleggen vormt met elkaar de regionale stuurgroep Regio Deal. Deze stuurgroep stemt bestuurlijk af met het Rijk.